Saali:Where do you see MANGOES?

Saali:Where do you see MANGOES? Jija:Mango tree? Saali:No Jija:Fruit shop? Saali:No Jija:Maaza? Saali:No Jija: ? Saali:Jaha beautiful woman goes Piche MAN GOES.