Qaum Bani Fool Sab ko majboor bana

Qaum Bani Fool Sab ko majboor bana ker chora Apna dastoor bana ker chora In siyasat ke peshwaon ney Qaum ko fool bana ker chora Siyasat Khappe Khappe