Free free free dhoti naal kacha

Free free free dhoti naal kacha free.Cow naal Bachra free.Cheti cheti viyaah karva lo kanjro.nahi tah milega voti naal bacha free….!?!